சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க.

தரம் 1 பயிற்சி

 

பிள்ளைகளே! "வகுப்பறை" என்ற பாடத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு அடுத்துள்ள பயிற்சியைச் செய்யுங்கள்.
(குரல் பதிவை அழுத்துவதன் மூலம் கேள்விகளை அறிந்து கொள்ளலாம்.)