பாட அறிமுகம்

தரம் 8 பாடம்

சிறார்களே! கதைகள் உருவாகிய விதம் பற்றியும் அவ்வாறு உருவாகிய கதை ஒன்றினையும் கற்றுக் கொள்வோம் வாருங்கள்.