பாட அறிமுகம்

ஒரு பாட்டுடையான்

பிள்ளைகளே! 'ஒரு பாட்டுடையான்' என்ற பாடத்தினை இப்போது கற்போம் வாருங்கள்.