பாட அறிமுகம்

விலங்குகளின் ஓசைகள்

 

சிறுவர்ச்சிட்டுக்களே! நாம் அன்றாடம் எமது சூழலில் காணும் விலங்குகளையும் அவைகள் எழுப்புகின்ற ஓசைகள் பற்றியும் கற்றுக்கொள்வோம் வாருங்கள்.