பாட அறிமுகம்

ஆத்திசூடி

 

அன்புக்குரிய சிறார்களே! ஒளவையாரால் இயற்றப்பட்ட ஆத்திசூடியின் ஒரு பகுதியினைக் கற்றுக்கொள்வோம் வாருங்கள்.