பாட அறிமுகம்

வித்தியாசங்களைக் கண்டுபிடியுங்கள்.

சிறார்களே! மேலும் சில பாடங்களின் மூலமாக வேறுபாடுகளை அடையாளம் காணுவதனைக் கற்றுக்கொள்வோம்.